+7 = 10 

ㄕㄜˋshè

  1. 推力彈力弓箭炮彈物體」、」、」、」。

  2. 猜度猜測金銀一地。」

  3. 言語文字暗示中傷」。資治通鑑··漢紀·》:胡亥今日即位明日忠諫誹謗妖言艾草。」

  4. 光線映照」、」、光芒」。

  1. 有關放箭技能訓練周禮··大司徒》:六藝。」

+7 = 10 

ˋ

  1. 參見

+7 = 10 

ˊshí

  1. 放箭使目標論語·》:弋不射宿。」

+7 = 10 

ㄧㄝˋ

  1. 參見射干」、

to shoot, to launch, to allude to, radio- (chemistry)​
tirer, jaillir, émettre
schießen , filmen, Jagdpacht (S)​, Schuss (S)​, She (Eig, Fam)​