ㄕㄢshānㄉㄨㄥdōngㄅㄢˋbànㄉㄠˇdǎo

  1. 半島位於山東省膠萊谷地突出黃海渤海沿岸煙臺威海衛港口農產小麥高粱柞蠶水果為我面積半島

Shandong Peninsula
Halbinsel Shandong, Shandong-Halbinsel (Provinz Shandong, China)​ (Eig, Geo)​