ㄔㄠˊcháoㄏㄨˊ

  1. 湖泊位於安徽省中部長江雞心斷層陷落形成周圍淮西盆地北部流水肥水海河西巢湖匯聚東端運漕長江」、」。

Chaohu prefecture-level city in Anhui, Chaohu lake
Chaohu (Stadt in Anhui)​ (Eig, Geo)​