ㄗㄨㄛˇzuǒㄔㄥˊchéng

  1. 職官尚書沿東漢左右主持尚書監察百官尚書省僕射左右左丞總領事務右丞總領事務六朝沿尚書省併入中書中書省左右左右位次侍郎民國政事左右輔佐國務卿