ㄐㄧˇˊshí

  1. 何時·蘇軾調歌頭·明月幾時明月幾時把酒青天。」

  2. 多少時候水滸傳·》:兄弟幾時?』」

what time?, when?
quand, à quel moment
wann, welche Zeit (Pron)​