ㄓㄤzhāngzhīㄉㄨㄥˋdòng

  1. 人名西元1837~1909)​清朝河北督撫總督任內提倡實業教育時人稱道光緒大學士軍機大臣兼管學部廣雅》。

Zhang Zhidong (1837-1909)​, prominent politician in late Qing
Zhang Zhidong
Zhang Zhidong (Eig, Pers, 1837 - 1909)​