ㄉㄜˊㄇㄧㄥˊmíng

  1. 獲得美名佳譽北齊·顏之推顏氏家訓·名實》:浮華所以得名。」

  2. 得到名次比喻取得較好成績這次比賽一定會得。」

to get one's name, named (after sth)​
obtenir un nom, nommé (d'après qch)​