ㄨㄟˊwéiㄨㄣˊwén

  1. 隱微諷諫文辭文選·班固·》:微文貶損當世誼士。」·香囊·》:春秋褒貶微文。」

  2. 法律條文史記·一二○·汲黯》:陛下不能匈奴天下微文無知五百所謂。」