ㄏㄨㄅㄧˋㄌㄧㄝˋliè

  1. 人名西元1215~1294)​元太祖興兵統一中國領土包括歐洲東部疆域知人善任信用儒術規模在位廟號

Khubilai Khan (1215-1294)​, grandson of Genghis Khan 成吉思汗, first Yuan dynasty emperor, reigned 1260-1294
Kubilai Khan
Kublai Khan (Eig, Pers, 1215 - 1294)​