ㄏㄨㄖㄢˊrán

  1. 動作事物出現迅速程度出人意外三國演義·》:次日行間忽然狂風蔽天。」老殘遊記·》:你們忽然慈悲起來!」猛然頓然遽然倏忽驟然卒然猝然漸漸逐漸

suddenly, all of a sudden
soudain, tout à coup
plötzlich (Adj)​