ㄧㄥˋyìngㄕㄥshēngㄔㄨㄥˊchóng

  1. 昆蟲人士所得怪病發言回應·朝野·》。比喻定見隨聲附和···》:一一應聲蟲。」

yes-man, opinionless person
personne sans opinion, béni-oui-oui
Jasager (S)​