ㄔㄞchāiㄔㄨˊchú

  1. 拆毀除去工務局決定強行拆除違建。」清史稿·一二·河渠》:淮水不暢淮水不暢商家匯流 拆除河東西。」建立

to tear down, to demolish, to dismantle, to remove
démolir, démanteler
abmontieren (V)​, entschärfen (Sprengsatz)​ (V)​