ㄌㄚㄉㄧㄥdīngˋㄇㄨˇ

  1. 西元世紀字母發展拼音文字記錄拉丁語古典拉丁語字母中世紀分化字母由於各種歷史條件拉丁字母歐洲多數語言文字基礎近代當地民族採用

Latin alphabet
écriture latine
lateinisches Alphabet (S, Sprachw)​