ㄍㄞˇgǎiㄐㄧㄚˋjià

  1. 寡婦離婚婦女他人結婚三國演義·》:棄世家嫂寡居了局改嫁。」改醮」、再醮」。再醮

to remarry (of a woman)​
se remarier (après un veuvage)​
wieder heiraten (V)​