ㄈㄤˋfàngㄕㄥshēngㄉㄚˋㄎㄨ

  1. 放開嗓門大聲三國演義·》:孫權放聲大哭。」儒林外史·》:這回不死放聲大哭起來。」

to burst into tears, to sob loudly, to bawl