ㄙㄢˋsànㄒㄧㄣxīn

  1. 排遣煩悶使心情舒暢西遊記·第一》:煩惱念念一則散心二則解困。」拍案驚奇·》:看見春光明媚巴不得個事由來外邊散心耍子。」

to drive away cares, to relieve boredom
se distraire
Zerstreuung (S)​, zerstreuen (V)​