ㄐㄧㄣˋjìnㄨㄣˊwénㄍㄨㄥgōng

  1. 春秋重耳次子太子申生驪姬申生重耳秦穆公重耳發兵任用狐偃趙衰齊桓公諸侯盟主五霸

Duke Wen of Jin (697-628 BC, reigned 636-628 BC)​, one of the Five Hegemons 春秋五霸
Duke Wen of Jin (Eig, Pers, 697 - 628 v.Chr.)​