ㄌㄧˇㄅㄞˊbái

  1. 人名西元701~762)​太白青蓮居士祖籍西甘肅省)​,家居綿四川省綿西南)​,著名詩人個性率真豪放嗜酒玄宗翰林供奉得罪權貴排擠離開京城最後病死當塗高妙詩仙」。杜甫齊名時人號稱李杜」。李太白李太白」。

Li Bai (701-762)​, famous Tang Dynasty poet
Li Bai
Li Bai - ist neben Dù Fǔ (杜甫)​ der mit Abstand namhafteste lyrische Dichter der Tang-Zeit. (Eig, Pers, 701 - 762)​