ㄐㄧㄤjiāngㄙㄨㄕㄥˇshěng

  1. 江蘇省是以蘇州二府得名民國位於長江下游黃海東海山東浙江河南氣候四季分明雨量豐沛交錯漁業發達交通便利農產小麥高粱花生棉花主要鹽場省會鎮江市簡稱」。

Jiangsu Province (Kiangsu)​ in southeast China, abbr. 蘇[Su1], capital Nanjing 南京[Nan2 jing1]
Jiangsu (chinesische Provinz)​ (S, Geo)​