ㄏㄜˊㄋㄢˊnánㄕㄥˇshěng

  1. 位於黃河得名黃河主要水災西西山西河北面積平方公里省會主要農作小麥礦產大宗太行山河溝產地境內主要交通線隴海鐵路交會洛陽歷史名都西郊殷墟故都遺址大批出土簡稱」。

Henan province (Honan)​ in central China, abbr. 豫[Yu4], capital Zhengzhou 鄭州[Zheng4 zhou1]
Provinz Henan (China)​ (Eig, Geo)​