ㄉㄨㄥˋdòngㄊㄧㄥˊtíng

  1. 廣大庭宇天地莊子·天運》:咸池洞庭。」·玄英·洞庭天地洞庭。」

  2. 湖泊➊ ​ 湖南省北部參見洞庭湖➋ ​ 太湖舊稱參見太湖

Lac Dongting
Dongting-See (der zweitgrößte Binnensee der Volksrepublik China im Norden der Provinz Hunan )​ (Eig)​