ㄏㄞˇhǎiㄧㄢˊyán

  1. 海水晒乾史記·一二·貨殖》:人民謠俗山東海鹽山西食鹽。」

  2. 位於浙江省杭州市東北東海

Haiyan county in Jiaxing 嘉興[Jia1 xing1], Zhejiang, sea salt
Haiyan (Jiaxing, Zhejiang)​
Haiyan (Ort in Zhejiang)​ (Eig, Geo)​