ㄑㄧㄥqīngㄓㄠzhāo

  1. 清早清晨三國··阮籍詠懷清朝醴泉日夕山岡。」南朝·謝惠連望月晤言不知清朝。」

ㄑㄧㄥqīngㄔㄠˊcháo

  1. 清明朝政後漢書··列女傳·世叔》: 清朝。」·蘇軾待制〉:清朝不用白首 。」

  2. 朝代西元1644~1911)​滿族愛新覺羅中國最後一個王朝辛亥革命

Ch'ing or Qing dynasty (1644-1911)​
Dynastie Qing