+9 = 12 

ㄑㄩˊ

  1. 人工挖掘水道」、」、水到渠成」。

  1. 第三人稱」、渠輩」。·楊萬里杏花海棠梅花匹似渠儂別樣。」

  1. 史記·一一·司馬相如》:巴蜀大驚。」

  2. 參見

surname Qu, how can it be that?, big, stream or canal, drain, ditch
fossé, canal