+12 = 16 

ㄒㄩㄣˊxún

  1. 冷卻熟食溫熱集韻·平聲·》:燅。」「燅」。

  2. 集韻·平聲·》:。」·沈括筆談··辯證》:祭禮三獻。」

  3. 熱水」。北魏·酈道元水經注·水注》:溫水……可以。」

warm up (food)​
réchauffer (la nourriture)​
aufwärmen (V)​, brühen (V)​, wärmen (V)​, aufwärmen, sich einsingen (V)​, brühen (V)​, wärmen (V)​