ㄇㄨˇㄉㄢdānㄊㄧㄥˊtíng

  1. 傳奇湯顯祖描寫秀才相遇牡丹亭故事牡丹亭」。病死慶生還魂記」。

The Peony Pavilion (1598)​, play by Tang Xianzu 湯顯祖[Tang1 Xian3 zu3]
Le Pavillon aux pivoines de Tang Xianzu
Der Päonien-Pavillon (S)​