ㄌㄤˊlángㄅㄟˋbèiㄨㄟˊwéiㄐㄧㄢjiān

  1. 相互合作傷害牲畜比喻彼此勾結壞事演義·》:安祿山李林甫狼狽為奸罪狀昭著安祿山目前。」朋比為奸通同作惡同流合汙

villains collude together (idiom)​; to work hand in glove with sb (to nefarious ends)​
(expr. idiom.)​ être de mèche avec qqn, être de collusion avec qqn
Mit jemandem gemeinsame Sache machen (S)​