ㄧㄡˊyóuˋㄅㄨˋㄐㄩㄝˊjué

  1. 遲疑不定無法拿定主意晉書·五七·》:猶豫不決。」紅樓夢·二四》:只是一時慷慨明日加倍起來便猶豫不決。」猶豫未決」。舉棋不定遲疑不決優柔寡斷當機立斷

hesitancy, indecision, to waver
hésitation, indécision, vaciller, hésiter
zögern (V)​, schwankend (Adj)​