+9 = 14 

ㄊㄢˋtàn

  1. (carbon,C)​化學元素原子序 6金屬元素構成有機物主要成分大量存在生物自然界鑽石石墨形式存在常溫化學性質穩定高溫許多元素發生反應形成許多化合物工業醫藥用途

carbon (chemistry)​
carbone
Kohlenstoff (Element 6, C)​ (S, Chem)​