+10 = 16 

ㄘㄨㄢˋcuàn

  1. 奪取漢書··衛青》:大長公主壯士。」

  2. 不正手段奪取權力地位孟子·》:之子 。」後漢書··宗室·》:王莽憤憤社稷。」

  3. 獵取後漢書··逸民·》:鴻飛冥冥弋者何。」

to seize, to usurp
mit Gewalt an sich reißen