ㄌㄟˇlěiㄉㄨˊㄌㄧㄢˊliánㄆㄧㄢpiān

  1. 文字冗長篇幅宋史··選舉》:寸晷累牘連篇何由精妙?」·紀昀閱微草堂筆記··》:弄筆狡獪偶一為之懲勸無不累牘連篇卷帙著書。」連篇累牘」。

écrit après écrit, composition après composition, composition qui n'en finit pas