ㄐㄧㄥjīngㄌㄧˋ

  1. 經過書經·》:天命不易經歷前人明德。」老殘遊記·第一》:經歷多年沒有人。」

  2. 親身遭遇接觸南史·二四·》:經歷不擾。」紅樓夢·》:哥哥果然經歷正事正是。」經驗閱歷 1.經過 3.履歷

  3. 經驗閱歷幼年一段坎坷經歷。」經驗閱歷 1.經過 3.履歷

  4. 職官出納文移設置

experience
passer par, vivre qch, faire l'expérience de
Erfahrung (S)​, Erfahrungswert (S)​, Erlebnis (S)​, überstehen (V)​, erfahren (V)​, erleben (V)​, ertragen, erleiden; ausstehen, erleben, durchmachen; überstehen