ㄏㄢˋhànㄌㄧㄣˊlínㄩㄢˋyuàn

  1. 待詔翰林學士職掌在內起草此外在內省下翰林院學士翰林院祕書著作沿木天」、禁林」。

Imperial Hanlin Academy, lasting from Tang dynasty until 1911
Académie Hanlin
Hanlin-Akademie (S)​