ㄕㄥshēng調ㄉㄧㄠˋdiào

  1. 詩文字句中音配置抑揚頓挫聲調鏗鏘」。

  2. 音樂節奏聲調悠揚」。

  3. 聲音高低升降調子國音陰平陽平上聲去聲輕聲讀法

ㄕㄥshēng調ㄊㄧㄠˊtiáo

  1. 聲音和諧淮南子·》:然後然後聲調。」

tone, note, a tone (on a Chinese syllable)​
ton, intonation, ton (d'un caractère chinois)​
Note (S)​, Silbenton (5 Töne)​ (S)​, Ton, Betonung, Intonation (S)​