ㄨㄛˋㄅㄧㄥˋbìng

  1. 儒林外史·》:母親老病臥病王冕百方延醫調治不見。」紅樓夢·》:時氣,臥病蘅蕪,一天醫藥不斷。」

ill in bed, bed-ridden
alité
bettlägerig, das Bett hüten (V)​