ˋㄨㄟˋwèi

  1. 自我安慰文選·嵇康·》:自慰。」樂府詩集·三七·相和歌·南朝·鮑照·東門》:長歌自慰。」

  2. 撫弄自己性器官發洩性慾行為我們應該健康心態看待自慰行為。」手淫」。

to console oneself, to masturbate, onanism, masturbation
(se)​ masturber, onanisme, masturbation
masturbieren, onanieren (V, Med)​