ㄕㄨshūㄔㄤˋchàng

  1. 寬舒暢快·柳宗元翰林〉:不過不得舒暢。」儒林外史·三六》:微微順風博士心裡舒暢一個僻靜所在。」舒坦舒適憋悶煩悶抑鬱憂悶鬱悶鬱結鬱塞

happy, entirely free from worry
sans-souci, heureux, Shu Chang (actrice chinoise)​
behaglich, sorglos, froh, glücklich und sorgenfrei (Adj)​, glücklich