+7 = 11 

ㄨㄢˇwǎn

  1. 參見莞爾

+7 = 11 

ㄍㄨㄢguān

  1. 植物莎草多年草本池沼公尺下部褐色葉片夏天褐色用來編織器物水蔥」。

  2. 織成詩經·小雅·斯干》:。」·鄭玄·。」

  3. 三國吳國

+7 = 11 

ㄍㄨㄢˇguǎn

  1. 位於大陸地區廣東省廣州市東南江下

+7 = 11 

ㄨㄢwān

  1. 」。

Skimmia japonica, (district)​, smile
jonc, sourire, Skimmia japonica, skimmia du Japon, (district)​
Skimmia japonica , Lächeln (S)​, Wan (Eig, Fam)​