ㄇㄛˋㄋㄧˋ

  1. 比喻朋友要好彼此心意相契莊子·大宗師》:孟子子張相與相與相與相為相為登天無極終極。』相視而笑莫逆相與。」·西臺·第一》:今朝把臂談笑傾倒莫逆千秋。」

very friendly, intimate
très intime
bekannt geben, innig