ㄍㄜˇㄏㄨㄥˊhóng

  1. 人名西元250~330)​自號抱朴子神仙丞相有功賜爵關內侯抱朴子鍊丹建立長生理論相傳油漆祖師爺

Ge Hong (283-363)​, Jin dynasty Daoist and alchemist, author of 抱樸子[Bao4 pu3 zi3]
Ge Hong (Eig, Pers, 283 - 343)​