ㄒㄩㄝˋxuèㄌㄧㄡˊliúㄆㄧㄠpiāoㄔㄨˇchǔ ​xiěchǔ ​xiě liú piāo chǔ​ㄒㄧㄝˇ ㄌㄧㄡˊ ㄆㄧㄠ ㄔㄨˇ

  1. 木棒血流漂杵足以形容戰場殺戮慘酷書經·》:倒戈血流漂杵。」

enough blood flowing to float pestles (idiom)​; rivers of blood, blood bath