ㄏㄥˊhéngㄌㄧㄤˊliáng

  1. 度量東西輕重器具抱朴子·外篇·用刑》:府庫符節衡量。」

  2. 考慮思量斟酌衡量利弊決定。」量度權衡

to weigh, to examine, to consider
peser, mesurer, estimer
abwägen, erwägen; abwiegen, ermessen (V)​