+7 = 13 

ㄌㄧˇ

  1. 衣服內層襯布詩經·邶風·綠衣》:綠衣黃。」禮記·》:褻衣不見。」

  2. 內部裡應外合」。左傳·》:表裡山河無害。」南朝·庾肩吾奉使徐州〉:。」

  3. 一定空間範圍」、」。

  4. 一定時間範圍」、暑假」。

  1. 語氣詞·辛棄疾金門·沒工夫!」」。

lining, interior, inside, internal, also written 裏[li3]
Ausstattung, Innenausstattung, Interior (S)​, Chinesische Meile (ca. 500 Meter)​ (S)​, in, innen (V)​, Li (Eig)​