ㄑㄧㄣqīnˋài

  1. 至親好友文選·曹植·白馬王》:親愛。」·傳奇·裴航》:藍田美玉紫府敘話永日使親愛。」

  2. 關係密切情感深厚親愛的母親」。憎恨

dear, beloved, darling
cher, chère, chéri, tendre
lieb (S)​, Zuneigung (S)​