ㄓㄣˇzhěnㄇㄛˋ

  1. 中醫醫生用手病人手腕動脈脈搏變化診斷病情史記··扁鵲倉公》:扁鵲一方以此癥結診脈。」紅樓夢·》:小廝便太醫進來診脈經水調。」

to feel the pulse (TCM)​, Taiwan pr. [zhen3 mo4]
tâter le pouls
Pulsdiagnose [ TCM ] (S, Med)​, den Puls fühlen (V, Med)​