ˊㄒㄩㄣˋxùn

  1. 前人遺留下來訓示教誨·陶淵明懷古田舍先師遺訓憂道不憂貧。」·歐陽修瀧岡阡表〉:世譜皇考遺訓太夫人所以有待。」

wishes of the deceased
volontés du défunt
letzte Ermahnung eines Sterbenden (V)​