+3 = 11 

ㄎㄡˋkòu

  1. 衣服鈕扣新唐書·○·東夷·高麗》:五采。」俗稱釦子」。

  1. 金屬裝飾器物後漢書·○·皇后·皇后》:佩刀不復調。」·章懷太子·金銀。」

button
boutonner, attacher, retourner (qch)​, arrêter (qqn)​, confisquer, déduire
Knopf, Schaltfläche (S)​