ㄊㄠˊtáoㄑㄧㄢˊqián

  1. 人名西元365~427)​東晉柴桑陶侃曾孫一名字元安貧樂道五柳先生先生」,堪稱古今隱逸詩人宗師

Tao Qian or Tao Yuanming 陶淵明(c. 365-427)​, Jin dynasty writer and poet