ㄌㄨˋㄐㄩㄣjūn

  1. 陸地作戰軍種通常步兵騎兵炮兵裝甲兵工兵通信兵組成單獨作戰能為空軍後援澈底殲滅敵人攻占敵陣決定最後勝負軍種

army
armée de terre
Heer (S, Mil)​, Landstreitkräfte (S, Mil)​