ㄗㄚˊㄌㄨㄢˋluànˊㄓㄤzhāng

  1. 雜亂沒有條理他說雜亂無章不知所云。」亂七八糟參差不齊頭頭是道井井有條層次井然有條不紊有條有理

disordered and in a mess (idiom)​; all mixed up and chaotic
(expr. idiom.)​ mélangé et chaotique, désordonné
ohne Ordnung und System (Adj, Sprichw)​